Логотип сайту Відділу охорони праці
меню сайта Відділу охорони праці Kерівник служби,
нач.відділу охор.праці
Луцик Е.Г.
тел.: (044) 204-95-82
e-mail: vop[at]kpi.ua

Конституція України
> Найвищою соціальною цінністю в Україні визначається людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека (стаття 3).

Закон України "Про охорону праці"
> Головний законодавчий акт з охорони праці України у сфері трудової діяльності людини.
> Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності (ст.1 Закону).
> Працівник зобов'язаний: дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей; знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці; проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди (ст.14 Закону).

Базовий принцип охорони праці
> Пріоритет життя і здоров'я працівників, повна відповідальность роботодавця та посадових осіб, які відносятся до категорії роботодавця (керівники структурних підрозділів, керівники підрозділів, керівники робіт), за створення належних, безпечних і здорових умов праці. Заходи і засоби з питань охорони праці спрямовуються на збереження життя, здоров'я і працездатності людини під час виконання ним своїх трудових функціональних обов'язків.

Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах вищої освіти {наказ МОН України від 26.12.2017 № 1669 (далі - Положення-1669)} ( повний текст ).
(>) Витяг з Положення-1669 для факультету і кафедри закладу вищої освіти ( текст ).
(>) Інформаційно-консультативні зустрічі з працівниками кафедр (факультетів, інститутів) в рамках позапланового інструктажу з охорони праці про важливі новації в сфері охорони праці закладів вищої освіти України ( презентація ).

Організація системи охорони праці в закладах вищої освіти
> В закладах вищої освіти (далі - ЗВО), з кількістю працівників понад 1000 осіб, система охорони праці організовується у вигляді системи управління охороною праці (СУОП) до складу, якої входить орган управління і служба охорони праці ЗВО, яка визначається у вигляді організованої діяльності працівників відділу охорони праці і спеціалістів з охорони праці структурних підрозділів ЗВО під керівництвом начальника відділу охорони праці.

ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАТИВНІ ЗУСТРІЧІ з питань охорони праці для відкритого спілкування, обміну досвідом у роботі та отримання актуальної інформації з охорони праці:

Інформаційно- консультативні зустрічі в підрозділах університету з метою надання інформацій про важливі новації в нормативно-правових актах України.
Інформаційна зустріч на підприємстві міста Київа "ДП АНТОНОВ". Ознайомлення з системою охорони праці, напрямами діяльності, технологічними процесами виробництва на найкращому вітчизняному підприємстві.
Інформаційна зустріч на підприємстві міста Київа. Ознайомлення з організацією охорони праці підприємства.
Спеціалісти з охорони праці структурних підрозділів
меню сайта Відділу охорони праці Професіонал,
iнженер з охор.праці
Бабаджанов X.X.,
тел.: (044) 204-95-82
babadjanov[at]kpi.ua
Головна ||| Законодавчі АКТИ ||| Нормативно-Правові Акти ||| Обов'язки, Відповідальність ||| доМедична допомога ||| КПІ ім. Ігоря Сікорського