Логотип сайту Відділу охорони праці
меню сайта Відділу охорони праці Нач. відділу охорони праці Луцик Е.Г.
тел.: (044) 204-95-82
e-mail: vop[at]kpi.ua

ОХОРОНА ПРАЦІ

Закон України “Про охорону праці” (далі – Закон) визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на збереження їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.
Дія Закону поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та на всіх працюючих.
Заходи та засоби охорони праці спрямовані на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності, а саме збереження життя та здоров'я людини під час виконання ним своїх функціональних обов'язків.

Стаття 1 Закону України "Про охорону праці"

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.
Роботодавець - власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, і фізична особа, яка використовує найману працю.
Працівник - особа, яка працює на підприємстві, в організації, установі та виконує обов'язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом).

Законодавство про охорону праці складається з :
> Закону України "Про охорону праці" (від 14.10.92 № 2694-ХІІ);
> Кодексу законів про працю України (від 10.12.71 № 322-VIII КЗпПУ);
> Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та проф.захворювання, які спричинили втрату працездатності" (від 23.09.99 № 1105-ХІV);
> норм охорони праці встановлених міжнародними договорами, на обов’язковість яких надана згода Верховною Радою України;
> нормативно-правових актів прийнятих відповідно вищевказаних законів.
(Відповідно до ст.3 Закону України "Про охорону праці": якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про охорону праці, застосовуються норми міжнародного договору)

меню сайта Відділу охорони праці Професіонал,
Інженер з охорони праці
Бабаджанов X.X.
e-mail: vop[at]kpi.ua
Головна ||| Законодавчі АКТИ ||| Нормативно-Правові Акти ||| Обов'язки, Відповідальність ||| доМедична допомога ||| КПІ ім. Ігоря Сікорського